Кредит – це угода, яка укладається між кредитною організацією та позичальником, з надання коштів кредитором позичальнику у вигляді позики на певних умовах. Між кредитором і позичальником укладається договір, відповідно до якого кредитор надає кошти (кредит) позичальникові в заздалегідь обумовленому розмірі, на обумовлений термін, і за винагороду кредитора. Кредит може надаватися із забезпеченням, тобто з заставою або ж без неї, з поручительством або без нього, все це розглядається кредитною організацією в кожному конкретному випадку.

 

ДОГОВІР КРЕДИТУВАННЯ

За кредитним договором фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти (ст. 1054 ЦК).

Правове регулювання договору кредиту здійснюється § 2 гл. 71 ЦК, законами України “Про банки і банківську діяльність”, “Про іпотеку”, “Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень”, “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”, “Про операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” тощо.

Юридичні ознаки договору: взаємний, консенсуальний, відплатний.

Сторонами договору є кредитодавець та позичальник. Кредитодавцем за договором кредиту може бути фінансова установа, що має відповідну ліцензію.
Істотною умовою договору кредитування є його предмет. Предметом кредитного договору можуть бути лише грошові кошти, але в жодному разі не речі. Кредит — це грошові кошти, що надано за кредитним договором фінансовою установою (кредитодавцем) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором.

Кредит надається суб’єктам кредитування усіх форм власності у тимчасове користування на умовах, передбачених кредитним договором.

ПРИНЦИПИ КРЕДИТУВАННЯ

Принцип платності
За наданий кредит позичальник сплачує кредитору певну плату у вигляді відсотка від суми позики.
Принцип забезпеченості
Має на увазі гарантії, які повинні переконати кредитора в тому, що позичальник виконає всіх умови кредитної угоди. Гарантами цього зазвичай виступає поручительство третьої особи, яке довело свою платоспроможність або взяття під заставу будь-якого цінного майна позичальника.
Принцип терміновості
Обумовлений в кредитному договорі певний термін, по закінченню якого потрібно повернути суму позики разом з відсотками.
Принцип збігу економічних інтересів позичальника і кредитора
Для здійснення кредитної угоди у кредитодавця має бути в наявності достатньо вільних грошових коштів, а у позичальника – їх нестача і потреба. Також вирішальне значення має узгодження всіх умов кредитування, на які згодні обидві сторони, а саме:

  • суми кредиту
  • терміну користування
  • забезпечення кредиту
  • плати за користування кредитом

Принцип перерозподілу
Кредитування забезпечує задоволення тимчасових потреб у засобах, які виникають у учасників фінансових відносин за рахунок тимчасово вільних коштів інших суб’єктів.
Принцип регулювання
Завдяки кредитуванню можна забезпечити безперервність виробничих процесів і збалансованість економіки. Адже за рахунок вільного переливу капіталів залучаються необхідні додаткові ресурси для організації виробництва, створюються умови для швидкого задоволення виникає попиту на товари і послуги.
Принцип стимулювання
У разі кредитної угоди позичальник зобов’язаний повернути суму більше, ніж позичив, а це вимагає раціонального і обережного використання кредитних коштів і пошуку додаткового фінансування, щоб по закінченню терміну повернути не тільки суму боргу, але і оплату за його використання.

Якщо позичальником є суб’єкти господарської діяльності, то вони можуть використовувати такі форми кредиту: банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий, консорціумний. Якщо позичальником є фізична особа, то кредит може бути надано лише у формі споживчого кредиту та тільки у національній грошовій одиниці.

Кредити надаються суб’єктам господарської діяльності у безготівковій формі, шляхом сплати платіжних документів із позичкового рахунка як у національній, так і в іноземній валюті у порядку, визначеному чинним законодавством та нормативними актами НБУ, або шляхом перерахування на розрахунковий рахунок позичальника, якщо інше не передбачено кредитним договором, а також у готівковій формі для розрахунків із здавачами сільськогосподарської продукції та в інших передбачених чинним законодавством України та нормативно-правовими актами НБУ випадках.

Розмір відсоткових ставок та порядок їх сплати встановлюються сторонами і визначаються в кредитному договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, облікової ставки та інших чинників. Погашення кредиту і нарахованих за ним відсотків (комісій) здійснює позичальник з розрахункового чи поточного (валютного) рахунка. Якщо розрахунковий рахунок позичальника відкрито в іншому банку, погашення боргу за кредитом та сплата відсотків здійснюються платіжними дорученнями позичальника.

У разі неможливості позичальником сплатити борг його стягують із гарантів (поручителів) або за рахунок застави у встановленому чинним законодавством порядку.

Погашення заборгованості за кредитом та відсотків за його користування здійснюється у черговості, яку встановлюють сторони під час укладання угоди про надання кредиту. У разі несвоєчасного погашення боргу за кредитом та сплати відсотків (комісій), якщо немає домовленості про відстрочення погашення кредиту, кредитор має право на застосування штрафних санкцій у розмірах, передбачених договором.

Примірний договір надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Leave a Reply

Your email address will not be published.